Lexi Nadolski

  • Microsoft, Community Program Manager
  • London