Kubernetes Community Days Czech & Slovak 2023

FIIT Bratislava - Ilkovičova 2 Bratislava, 842 16 - View Map KCD Czech & Slovak
May 19 - 21, 8:00 AM (CEST)

Get Tickets

About this event

Text je rozdelený do sekcií SK / CZ / EN. Scroll down for the english version.

Call for papers

Máte zaujímavú tému z Cloud Native sveta o ktorú sa chcete s komunitou podeliť? Neváhajte, registrujte svoju prednášku na našej konferencií a my ju (a samozrejme aj Vás) ukážeme svetu!

CFP už beží v plnom prúde!

SK

Účel konferencie

 • Propagácia Cloud Native myšlienok, projektov a softvéru
 • Umožnenie ľudom so záujmom o moderné IT technológie stretnúť sa a zdieľať svoje poznatky
 • Bližšie predstavenie projektov obsiahnutých v CNCF landscape, Kubernetes je jedným z nich

Pre koho to robíme

Podujatie je určené pre všetkých architektov, CTO, IT manažérov, developerov, DevOps, administrátorov, SRE, študentov a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o jednotlivých CNCF projektoch, technológiách a ich architektúre. Samozrejmá bude možnosť prediskutovať horúce témy s profesionálmi, ktorí majú mnoho skúseností z praxe. Návštevníci získajú možnosť bližšie spoznať kultúru okolo DevOps a môžu sa pripojiť k veľkej slovenskej a českej komunite s presahom do celého sveta.

Etický kódex

Konferencia, rovnako ako naše združenie stojí na pevných základoch Linux Foundation. Jej code of conduct patrí k základným stavebným kameňom aj pre našu organizáciu.

Tematické zameranie

Príspevky budú v programe označené ako manažérske, alebo profesionálne. V manažérskom tracku sa budeme venovať výhodám, ktoré použitie cloud native technológií spolu s moderným IT oddelením prináša. To všetko predvedieme na reálnych príkladoch z praxe.
V časti venovanej profesionálom budú skúsení IT odborníci preberať vybrané témy a projekty viac do hĺbky. Na workshopoch si potom niečo z toho vyskúšame aj na vlastnej koži.

Jazyky: CZ / SK / EN

Prednášky a workshopy konferencie budú prebiehať vo viacerých prednáškových miestnostiach v anglickom, slovenskom a českom jazyku.

Prístup na konferenciu

Early bird lístky sú dostupné do 28. februára 2023.

Onsite spolu s účastníckym balíčkom:

 • 120 € (90 € early bird) firma
 •  70 €  (50 € early bird) individual
 •  40 €  (30 € early bird) študent

Cena vstupenky je pre jednu osobu. V cene je zahrnuté občerstvenie, kávu, čaj a pitný režim.

Online:

 • 15 € (10 € early bird) individual

V účastníckom balíčku nájdete:

 • tričko KCD 2023
 • mapu CNCF landscape obsahujúcu všetko dôležité na jednom papieri
 • rôzne malé prekvapenia od našich partnerov a sponzorov

Celý areál konferencie je zabezpečený bezbariérovým prístupom. V prípade potreby prosíme o včasné nahlásenie, radi Vám pomôžeme.

Harmonogram

Na program prednášok a workshopov môžete netrpezlivo čakať už teraz. Zverejníme ho v priebehu 03/2023.

CZ

Účel konference

 • Propagace Cloud Native myšlenek, projektů a software
 • Umožnění lidem se zájmem o moderní IT technologie se střetnout a sdílet svoje poznatky
 • Bližší představení projektů obsažených v CNCF landscape, Kubernetes je jedním z nich

Pro koho je konference určená

Akce je pro všechny architekty, CTO, IT manažery, vývojáře, DevOps, administrátory, SRE, studenty a všechny, kteří mají zájem dozvědět se více o jednotlivých CNCF projektech, technologiích a jejich architektuře. Samozřejmostí bude možnost diskutovat o aktuálních tématech s odborníky, kteří mají mnoho zkušeností z praxe. Návštěvníci budou mít možnost lépe poznat kulturu kolem DevOps a mohou se připojit k velké slovenské a české komunitě s celosvětovou působností.

Etický kodex

Konference, stejně jako naše sdružení stojí na pevných základech Linux Foundation. Její code of conduct patří k základním stavebním kamenům také pro naší organizaci.

Tematické zaměření

Přednášky budou v programu označeny jako manažerské nebo odborné. V manažerském tracku se budeme zabývat výhodami, které přináší používání cloud native technologií spolu s moderním IT oddělením. Vše si ukážeme na příkladech z praxe.

V části věnované profesionálům budou zkušení IT odborníci probírat vybrané témata a projekty do hloubky. Na workshopech si pak některé z nich sami vyzkoušíme.

Jazyky: CZ / SK / EN

Přednášky a workshopy budou probíhat v několika přednáškových sálech v angličtině, slovenštině a češtině.

Přístup na konferenci

Early bird vstupenky je možné zakoupit do 28. února 2023.

Onsite spolu s účastníckým balíčkem:

 • 120 € (90 € early bird) firma
 •  70 € (50 € early bird) individual
 •  40 € (30 € early bird) student

Cena vstupenky je pro jednu osobu. V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj a nápoje.

Online:

 • 15 € (10 € early bird) invidual

Balíček pro účastníky zahrnuje:

 • tričko KCD 2023
 • mapu CNCF landscape obsahující všechno důležité na jednom papíře
 • různé malé překvapení od našich partnerů a sponzorů

Celý areál konference má bezbariérový přístup. V případě potřeby prosíme o včasné nahlášení, rádi Vám pomůžeme.

Harmonogram

Na program přednášek a workshopů můžete netrpělivě čekat již nyní. Zveřejníme ho v průběhu 03/2023.

English

Purpose of the conference

 • To promote Cloud Native ideas, projects and software
 • Enabling people interested in modern IT technologies to meet and share their knowledge
 • Introducing the projects included in the CNCF landscape, Kubernetes is one of them 

Who do we do it for

The event is for all architects, CTOs, IT managers, developers, DevOps, administrators, SREs, students and anyone interested in learning more about the various CNCF projects, technologies and their architecture. Of course, there will be an opportunity to discuss hot topics with professionals with a lot of hands-on experience. Visitors will get a chance to get to know the culture around DevOps better and can join a large Slovak and Czech community with global reach.

Code of Ethics

The conference, as well as our association, stands on the solid foundations of the Linux Foundation. Its code of conduct is also one of the cornerstones of our organization.

Thematic focus

Papers will be identified in the program as managerial or professional. In the managerial track, we will discuss the benefits that using cloud-native technologies together with a modern IT department brings. We will demonstrate all of this with real-life examples.

In the professional section, experienced IT professionals will discuss selected topics and projects in more depth. In the workshops, we will then try some of this out for ourselves.

Languages: CZ / SK / EN

Lectures and workshops will be held in several lecture rooms in English, Slovak and Czech.

Tickets to the conference

Early bird tickets are available until 28 February 2023.

Onsite includes the attendee package:

 • 120 € (90 € early bird) corporate
 •  70 € (50 € early bird) individual
 •  40 € (30 € early bird) academic

Ticket price is for one person. The price includes snacks, coffee, tea and drinks.

Online:

 • 15 € (10 € early bird) individual

The participant package includes:

 • A KCD 2023 T-shirt
 • A map of the CNCF landscape containing everything necessary on one piece of paper
 • Various small surprises from our partners and sponsors

The entire conference area is wheelchair accessible. If you need any assistance, please let us know in advance and we will be happy to help you.

Schedule

You can eagerly await the schedule of lectures and workshops now. We will publish it through March 2023.

Where

FIIT Bratislava
Ilkovičova 2 Bratislava842 16

Organizers